Regulamin Eco Tatry Hotel***

Witamy w Eco Tatry Hotel***, miejscu na wskroś przesiąkniętym tradycją, ale jednocześnie otwartym na nowe możliwości. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w naszym hotelu zasadami. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego i przyjemnego wypoczynku.

 1. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów niniejszego regulaminu przez Gościa.
 2. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 10:00 dnia następnego.
 3. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić w Recepcji najpóźniej do godziny 8.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie jest wiążące dla hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności.
 4. Rezerwacja opłacana jest w formie zadatku wskazanego w ofercie lub – w przypadku rezerwacji bezzwrotnej – opłacana jest w całości przed przyjazdem. Dopłata do zadatku za rezerwację pobierana jest najpóźniej w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym terminem rezerwacji pokoju.
 5. Gość przy zakwaterowaniu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób uniemożliwiający wypełnienie karty gościa hotelowego Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 6. Hotel nie jest przystosowany do przebywania w nim zwierząt.
 7. Hotel zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz zachowującym się agresywnie.
 8. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
 9. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 10. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 11. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie hotelu do godziny 22:00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki podanej przez pracownika Recepcji, nie mniejszej niż 150 zł / noc.
 12. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 13. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 14. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w pokoju będą odesłane po wcześniejszym zamówieniu i opłaceniu przesyłki kurierskiej przez Gościa. Hotel nie odsyła paczek z paczkomatu, prosimy o zamówienie kuriera do hotelu. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone lub przekazywane na cele charytatywne/do użytku publicznego.
 16. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy. Za zachowania dzieci, w tym poczynione szkody, odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 17. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych (dotyczy to wszystkich pomieszczeń, także bawialni i pokoju rekreacyjnego).
 18. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach zabrania się używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy telefonów komórkowych, urządzeń RTV oraz komputerowych.
 19. W budynku hotelu zabrania się przechowywania pojazdów elektrycznych, hulajnóg elektrycznych, rowerów elektrycznych itp.
 20. Samochód elektryczny może stać w miejscu do tego wyznaczonym wskazanym przez pracownika recepcji.
 21. Zabrania się ładowania w pokoju oraz na terenie hotelu samochodów elektrycznych, rowerów elektrycznych, hulajnóg elektrycznych, akumulatorów pojazdów elektrycznych, ładowarek do e-papierosów.
 22. Osoba łamiąca w/w zakazy pokrywa wszelkie koszty wynikające z następstwa nieprzestrzegania tego zakazu tj. koszty energii elektrycznej, uszkodzenia instalacji, która nie jest przystosowana do ładowania takich urządzeń oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, itp.
 23. W hotelu zabronione jest chodzenie w butach narciarskich.
 24. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, rowerów elektrycznych, hulajnóg, np. do pokoi.
 25. Narty, buty narciarskie oraz akcesoria narciarskie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym tj. w narciarni znajdującej się na parterze.
 26. Rower (z wyjątkiem roweru elektrycznego) może być przechowywany na terenie hotelu tylko za zgodą pracownika recepcji i w miejscu przez niego wskazanym, za dodatkową opłatą 100 zł /doba.
 27. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Gości.
 28. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny dla Gości hotelowych na czas pobytu. Po zakończonej dobie hotelowej, pozostawienie samochodu na parkingu hotelowym jest możliwe po uzgodnieniu z recepcją za dodatkową opłatą: 100 zł do godziny 16.00. Hotel ma prawo odmówić miejsca parkingowego po zakończonej dobie hotelowej.
 29. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości na terenie całego obiektu obowiązuje ZAKAZ PALENIA, poza miejscem do tego przeznaczonym. Złamanie zakazu palenia w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów aromatyzacji pokoju w wysokości 1.100,00 zł.
 30. W momencie otrzymania karty do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Na życzenie pokój może zostać posprzątany, a ręczniki wymienione, należy uzgodnić te usługi z personelem. Codziennie robiony jest serwis. Standardowa wymiana ręczników przeprowadzana jest co 3 dni. Dodatkowa wymiana ręczników płatna 8 zł za ręcznik.
 31. W przypadku zgubienia karty do pokoju Gość zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 50 zł.
 32. Śniadania serwowane są od godziny 8:00 do godziny 10:00.
 33. Z naszego lobby baru skorzystać można do godziny 21:00.
 34. Goście proszeni są o nie wnoszenie swojej żywności i napoi do restauracji, lobby baru, strefy Spa i Sali rekreacyjnej. Równocześnie prosimy o nie wynoszenie żywności ze śniadania (w wyjątkowych sytuacjach, jak np. choroba, prosimy o kontakt z recepcją – podamy śniadanie do pokoju).
 35. Osoby wynoszące jedzenie ze śniadania wyrażają zgodę na dodatkowe obciążenie rachunku w wysokości 100,00 zł /osoba.
 36. Gości wychodzących w wysokie partie gór prosimy o pozostawienie w recepcji informacji o planowanej trasie i godzinie powrotu. Na Państwa życzenie przygotujemy suchy prowiant w cenie 40,00 zł/osoba. Prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na prowiant dzień wcześniej do godziny 18.00.
 37. Dbając o Państwa komfort i bezpieczeństwo powroty po godzinie 24:00 prosimy zgłaszać w recepcji (o godz. 24:00 drzwi wejściowe oraz brama wjazdowa są zamykane).
 38. Stowarzyszenie Niezależna Fonografia Polska – SNFP – nieodpłatnie wypożycza Gościowi odbiornik TV do własnego, osobistego użytku, na okres pobytu w Hotelu.
 39. Obiekt objęty jest monitoringiem przestrzeni publicznej.
 40. Spory między klientem a hotelem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby hotelu.

Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać w recepcji.
Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu miłego pobytu w naszym hotelu.